องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: 28 กรกฎาคม 2560 มหามงคล


 
แนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีพระราชประสงค์ให้งดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องเพราะอยู่ในระหว่างการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้มุ่งดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติที่มีลักษณะเป็นพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการทั่วประเทศ (เมื่อ 17 ก.ค. 60) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รวมถึงการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้จัดพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้
 

 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้
1.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำหนดให้ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560 โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคีที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากจังหวัดต่างๆ ในภาพรวมว่ามีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 1,142 โครงการ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 .3 ล้านคน โดยสามารถจำแนกกิจกรรมได้ดังนี้ การพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดเก็บผักตบชวา การปล่อยนกปล่อยปลา และไถ่ชีวิตโค/กระบือ การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน การจัดจังหวัด/อำเภอ/เกษตรเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ การปลูกต้นไม้ การจัดเดิน วิ่ง ปั่น การกุศล และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำความเข้าใจ และชี้แจงนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดที่จัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
2. การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ให้จังหวัดดำเนินการในห้วงเวลาระหว่างวันที่ 24 -31 กรกฎาคม 2560 หรือตามที่จังหวัดเห็นสมควร โดยพิจารณาสถานที่จัดงานที่มีความเหมาะสม เช่น สถานที่ราชการ สถานศึกษา อาคาร/ศูนย์ประชุมหรือจัดนิทรรศการสถานที่ของเอกชน เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงความสะดวกของผู้เข้าชม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่นั่งพัก ห้องสุขา ที่จอดรถ เป็นต้น สำหรับเนื้อหานิทรรศการ ควรประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น และขอให้เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย . .
3. การจัดพิธีการในส่วนภูมิภาค ให้จังหวัดติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมในส่วนกลาง ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการ โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น.พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่จะจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จะจัดให้มีกิจกรรมดังนี้
1) พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
2)พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
3)พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัด และ
4) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจังหวัด จัดตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยให้จังหวัดแยกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ออกจากกิจกรรมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์”
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน.
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้งดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องเพราะอยู่ในระหว่างการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
* * * * *

ข้อควรระวัง : คำลงท้ายเมื่อถวายพระพรชัยมงคล ใช้คำว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (เพียงเท่านี้) ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................(ต้องใช้ชื่อ-สกุลจริง) หรือ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท......( กรณีในนามคณะบุคคล - ห้ามใช้เฉพาะชื่อบริษัทหรือองค์กร) หมายเหตุ : เมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว จึงจะเติม ขอเดชะ หลังด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม อ้างอิง : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5280 http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6006120010103 http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC6007120010088


วันที่ : 29 กรกฎาคม 60   View : 185
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558   (ดู 222)
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557  (ดู 309)
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่  (ดู 296)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.  (ดู 249)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (ดู 567)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ดู 652)
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย  (ดู 1235)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :