องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562 2 ส.ค. 62 7
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 12
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 11
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 11
คู่มือบริการประชาชน 24 ก.ค. 62 12
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/เรื่องราวการทุจริต 23 ก.ค. 62 10
การกำหนดแผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน 23 ก.ค. 62 13
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 22 ก.ค. 62 10
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 19 ก.ค. 62 13
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 18 ก.ค. 62 19
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562 8 ก.ค. 62 15
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 2 ก.ค. 62 22
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 2 ก.ค. 62 17
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 28 มิ.ย. 62 25
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 25 มิ.ย. 62 11
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2562 25 มิ.ย. 62 17
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 25 มิ.ย. 62 23
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562 25 มิ.ย. 62 20
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 21 มิ.ย. 62 29
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้ามาทำการสำรวจข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจน 7 มิ.ย. 62 38
จัดกิจกรรมให้บริการรับทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้แก่ประชาชนทั่วไป 6 มิ.ย. 62 22
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 15 พ.ค. 62 24
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 15 พ.ค. 62 30
โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.่จำนวน 7 โครงการ 13 มี.ค. 62 48
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 9 ส.ค. 61 138
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนของอบต.นานวล 19 มิ.ย. 61 150
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.นานวล 14 ก.พ. 61 148
การประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ต.ค. 60 146
รายละเอียดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 ต.ค. 60 144
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 8 16 ต.ค. 60 149