องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 25 มิ.ย. 62 0
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2562 25 มิ.ย. 62 0
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 25 มิ.ย. 62 0
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562 25 มิ.ย. 62 0
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 21 มิ.ย. 62 0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้ามาทำการสำรวจข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจน 7 มิ.ย. 62 7
จัดกิจกรรมให้บริการรับทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้แก่ประชาชนทั่วไป 6 มิ.ย. 62 4
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 15 พ.ค. 62 10
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 15 พ.ค. 62 13
โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.่จำนวน 7 โครงการ 13 มี.ค. 62 32
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 9 ส.ค. 61 122
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนของอบต.นานวล 19 มิ.ย. 61 119
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.นานวล 14 ก.พ. 61 115
การประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ต.ค. 60 115
รายละเอียดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 ต.ค. 60 114
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 8 16 ต.ค. 60 114
​โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 4 16 ต.ค. 60 113
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 11 16 ต.ค. 60 98
28 กรกฎาคม 2560 มหามงคล 29 ก.ค. 60 127
6 ขั้นตอน "การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ของ อปท. 31 มี.ค. 60 117
ภาพ infographics ไอโอดีน 18 พ.ย. 59 174
ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด 19 ก.ย. 59 199
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 15 ก.ค. 59 182
วันอนุรักษ์มรดกไทยและนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ม.ย. 59 190
สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน 23 มี.ค. 59 185
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 17 มี.ค. 59 146
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 24 ต.ค. 58 143
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558 18 ส.ค. 58 179
ขอเชิญร่วมปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ หนองนาม่อง 14 ส.ค. 58 126
ขอเชิญร่วมงานประเพณี 20 ก.พ. 58 150