www.nanual.go.thสำนักงานปลัด อบต.นานวล

 
 
นายมนตรี  เกียรติพันธ์
ปลัด อบต.นานวล
 
 
นางสาวมีนา  สัตนันท์
รองปลัด อบต.นานวล
 
 
นายชาตรี  มิ่งขวัญทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 

นางสาวอำนวยพร  แพงสกล
นักวิชาการศึกษา

นางอุบล  เนตรวงศ์
ครุ คศ.1

นางสาวสิริอาภา  ยันตะกนก
บุคลากร

นายสัตรัตน์  บัวแก้ว
นักพัฒนาชุมชน

นางสมพร  สมชื่อ
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นางสาวละมัย  สุวรรณกูฎ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและเด็กอนุบาล

นายทวี  ราศรี
นักการภารโรง

นายฐิติกร  ถานัดดี
พนักงานขับรถ

นายศุภวัตร  นามบุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพสิษฐ์  เสือไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริพรทิพย์  นามณีวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวลำไย  วิเศษศรี
คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีธนพงษ์  ธงศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นายรณชิต  ชุมภู
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางกนกพรรณ  เนตรวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
 
นางรุ่งทิพย์  กุนิกากร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 
     
     
     
     
View : 797