องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เรื่อง ขออนุมัติแต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

~~ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล  จำนวน  20 โครงการ  รายละเอียดเอกสารตามที่แนบ
วันที่ : 8 มิถุนายน 60   View : 168
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :