www.nanual.go.th

Gallery :: พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
อบต.นานวล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริเวณหน้าสนามหน้าพี่ว่าการอำเภอพนมไพร เมือวันที่ 23 ตุลาคม 2559
วันที่ : 24 ตุลาคม 59   View : 95