องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: 6 ขั้นตอน "การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ของ อปท.
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล (Information Graphic) ในเรื่อง "การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ซึ่งสรุปขั้นตอน ไว้ดังนี้
        1. เริ่มจากการจัดเวทีประชาคม เพื่อสำรวจความต้องการความคิดเห็นของชุมชนและมติที่ต้องการ
        2. จัดทำแผนการย้าย / รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกำหนดวันย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน
        3. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ เพื่อให้ผู้บริหาร อปท. พิจารณาเสนอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น
        4. สภาท้องถิ่นเห็นชอบ ให้ อปท. จัดทำประกาศย้าย / รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        5. กรณีรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ อปท. คัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รวมศูนย์แล้ว
        6. รายงานการย้าย / รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยส่งเอกสารมติที่ประชุม ประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กและจำนวนบุคลากร ให้ สถ. ทราบ 
วันที่ : 31 มีนาคม 60   View : 147
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558   (ดู 223)
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557  (ดู 309)
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่  (ดู 296)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.  (ดู 249)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (ดู 567)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ดู 652)
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย  (ดู 1235)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :