องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุมเอนกประสงค์อบต.นานวล

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างจากเงินทุนสำรองเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561      
ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลนานวล  
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1โครงการรายละเอียดดังนี้
 
 

วันที่ : 13 มีนาคม 62   View : 84
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :