องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ ๖

 
           รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
                      องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล (M๖๒๐๒๐๐๐๔๖๑๔)  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๐๒๐๐๐๖๐๖๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน    โนนจิก หมู่ที่ ๖ ๙,๖๔๑,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๒
 
 
 

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 62   View : 102
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :