องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

          ที่ 184/2561
                                                               เรื่อง
                                  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล
มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์2561 ณ
ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลนานวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11
โครงการ
วันที่ : 20 เมษายน 61   View : 235
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :