องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.นานวล

~~วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหะลุชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ  จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.นานวล สถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านคำพระหมู่ที่ 9 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ปริมาณงานกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 4 เมตร โครงสร้างหลังคาเหล็กทรงโดมมุงด้วยแผ่นเหล็กกรีดลอนอะลุซิ้ง หนา 0.225 มม.พร้อมเวทีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตรสูง 1 เมตร ห้องน้ำชาย จำนวน 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง จำนวน 2 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 ห้อง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นานวล กำหนด)
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 61   View : 160
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ หนองนาม่อง ในวันที่ 21 ส.ค.2558   (ดู 223)
งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557  (ดู 309)
ครม.อนุมัติหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค.56-1 ม.ค.57 เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีใหม่  (ดู 296)
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.  (ดู 249)
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  (ดู 567)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ดู 652)
9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยมหลักคนไทย  (ดู 1235)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :